My birthday cake! (Slightly destroyed, yet tasty!) Birthday’s are delicious.